اعضای هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

 

آقای جواد وکیلی
سمت: رئیس هیأت مدیره  ​​​​​​​
آقای علیرضا کدیور
سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تماس با ما