درآمدها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

 

درآمد ها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

 

هیچ‌گونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب این شرکت نمی‌شود.

تماس با ما